• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • LinkedIn

ข้อตกลงในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งาน

วันที่บังคับใช้ 2018.5.21

 

ข้อตกลงในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งานนี้ (“ข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ NEXON Co., Ltd. สาขาและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันเป็น “Nexon”) ซึ่งให้ท่านได้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ เกม แอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์และบริการที่เราได้ดำเนินการให้บริการ และเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ (เรียกรวมกันเป็น “บริการ” ของเรา)

กรุณาตรวจดูข้อตกลงนี้ด้วยความระมัดระวังก่อนการใช้บริการ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกการใช้งานใด ๆ ของบริการได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยจะสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ (รวมถึงการโพสการอัปเดทข้อตกลงการให้บริการ) ถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งท่านได้ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเช่นนั้นโดยการใช้บริการต่อไป ซึ่งจะมีผลเมื่อได้มีการโพส หรือตามที่กฎหมายกำหนด

กรุณารับทราบว่าข้อ 10 นั้นระบุถึงการอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับและการสละสิทธิ์การดำเนินการทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลต่อสิทธิของท่านในการแก้ปัญหาในข้อโต้แย้งใด ๆ กับเรา

ท่านให้ความยินยอมในการทำข้อตกลงเหล่านี้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. การใช้บริการ

การอนุญาตที่มีข้อจำกัด ท่านอาจเข้าถึงและใช้บริการโดยใช้ระบบปฏิบัติการซึ่งถูกออกแบบสำหรับการใช้งานเพื่อความบันเทิงส่วนตัวของท่านและไม่เป็นไปในทางการค้าซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญานี้ ซึ่งบริการทั้งหลายนั้นได้รับการอนุญาตให้ใช้งานโดยไม่เป็นการขายให้แก่ท่าน ซึ่งมีข้อจำกัด สามารถถูกเพิกถอน ไม่สามารถอนุญาตช่วง ไม่สามารถโอนและมิได้เป็นการให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่สามารถแก้ไข ทำซ้ำ (เว้นแต่ทำเพื่อสำรองข้อมูลหนึ่งชุดและเป็นการทำซ้ำชั่วคราวเพื่อใช้บริการ) จัดจำหน่าย ส่งสัญญาณ แสดง ทำการแสดง ทำขึ้นใหม่ เผยแพร่ สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ขาย ให้เช่า เช่า อนุญาตช่วงหรือโอน หรือให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ  ท่านตกลงว่าท่านไม่มีสิทธิ์ขายหรือโอนไอเทมเสมือน สกุลเงินเสมือน คะแนนหรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดของบริการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในเว็บไซต์เพื่อการประมูล (เช่น eBay หรือ IGE) เว็บไซต์เจาะระบบ (hack sites) เว็บไซต์แม่ข่ายส่วนตัว (private server sites)เว็บไซต์หาเงิน (gold farming sites) หรือเว็บไซต์หรือการให้บริการของบุคคลภายนอกอื่น ๆ หรือเพื่อแลกกับสิ่งมีมูลค่าอื่น ๆ (รวมถึงสกุลเงินจริง)  ท่านไม่มีสิทธิ์ในบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้แก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งการได้รับอนุญาตของท่านจะถูกเพิกถอนและยกเลิกโดยอัตโนมัติหากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้

ข้อตกลงเพิ่มเติม การให้บริการบางอย่างนั้นจะเป็นตามและถูกบังคับตามข้อตกลง เงื่อนไข กฎหรือแนวทางปฏิบัติแก่การใช้งานที่สามารถให้อนุญาตที่เพิ่มเติมขึ้น (“ข้อตกลงเพิ่มเติม”) เราจะทำข้อตกลงเพิ่มเติมให้แก่ท่านผ่านทางบริการที่มีอยู่ ซึ่งเป็นกรณีที่การยอบรับต่อข้อตกลงเพิ่มเติมของท่านนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะใช้บริการที่มีอยู่ หากข้อตกลงใด ๆ ของสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงเพิ่มเติมแล้ว ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมแทนสัญญานี้ได้ตามหัวข้อที่ได้ระบุเอาไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติม

คุณสมบัติ ท่านรับรองว่าท่านมิใช่บุคคลที่ถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านยังรับรองด้วยว่าท่านได้บรรลุนิติภาวะตามประเทศของท่าน หรือใช้บริการโดยได้รับอนุญาตและอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมายซึ่งได้ตรวจสอบและตกลงในข้อตกลงนี้ ซึ่งเยาวชน (ตีความตามกฎหมายที่ใช้) จะไม่ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Nexon หรือบุคคลอื่น ๆ ผ่านบริการ

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน บริการบางอย่างของเราอาจขอให้ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับเรา ซึ่งหากท่านไม่ลงชื่อผ่านเข้าไปยังบัญชีของท่าน ท่านก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปยังพื้นที่หรือการใช้งานบางส่วนของการให้บริการได้ เมื่อท่านกำลังสร้างบัญชีผู้ใช้งานนั้น ท่านจะให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและสมบูรณ์และทำการอัปเดทข้อมูลนี้ทันที ท่านจะเก็บชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้เป็นความลับและอย่างปลอดภัย และจะไม่ใช้รหัสผ่านเหมือนกันกับที่ท่านใช้กับเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ท่านจะยกเลิกการติดตั้งและลบบริการก่อนการโอนอุปกรณ์ใด ๆ ที่ได้ติดตั้งเอาไว้ ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านพบหรือสงสัยว่ามีการผ่านหรือการใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านมิได้มีความเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ในทรัพย์สินต่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าสิทธิในบัญชีผู้ใช้งานนั้นเป็นของ Nexon และเป็นผลประโยชน์ของ Nexon ตลอดไป เราไม่ยินยอมและอนุญาตให้โอนบัญชีผู้ใช้งานระหว่างผู้ใช้งาน ท่านจะไม่ซื้อ ขาย ให้เปล่า หรือแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานใด ๆ หรือเสนอให้ทำการใด ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งความพยายามที่จะทำการใด ๆ ดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลและเป็นโมฆะ และอาจมีผลให้ยกเลิกและริบบัญชีผู้ใช้งาน

อัปเดท Nexon อาจทำการอัปเดทให้แก่ท่าน ซึ่งเป็นอัปเดทปกติทั่วไปตามดุลพินิจของ Nexon  ท่านรับทราบและตกลงว่า Nexon อาจทำการอัปเดททางไกลและโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้บริการ การอัปเดทใด ๆ ที่ทำขึ้นโดย Nexon นั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการและให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้

การควบคุมการส่งออก ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งออกในขณะที่ใช้บริการ บริการหรือส่วน ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นอาจไม่สามารถทำการดาวโหลดหรือถูกส่งออกหรือถูกส่งกลับออกไปยัง (ก) ประเทศใด ๆ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้สั่งห้ามส่งออก หรือ (ข) บุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อของ Specially Designated Nationals โดย U.S. Treasury Department หรือ Table of Denial Orders ของ the U.S. Commerce Department หรือการคว่ำบาตรทางการเงินหรือมาตรการอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปหรือสมาชิกสหภาพยุโรป ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมิได้อยู่หรืออยู่ภายใต้การควบคุมหรือมีสัญชาติหรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ หรือในรายชื่อดังกล่าว

2. เนื้อหาที่ถูกโพสโดยผู้ใช้งาน

ท่านจะรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร รูปภาพ วีดีโอ เสียง เนื้อหาหรือส่วนใด ๆ ในเนื้อหาของฐานข้อมูล ฐานข้อมูล เนื้อหาและส่วนใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งท่านได้อัพโหลดหรือส่งสัญญาณผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงข้อความ สัญญาณเสียงหรือการบันทึกเสียง หรือคลิปการเล่นเกม (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”)

ท่านรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ท่านโพสหรือส่งสัญญาณนั้นจะไม่ :

•ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ฐานข้อมูลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สิทธิ์ ความยินยอมและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดให้โพสหรือส่งสัญญาณเนื้อหาของผู้ใช้งานในบริการ และเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้นจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อตกลงหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของบุคคลภายนอก

•โฆษณาการชิงโชคหรือการแข่งขันที่ไม่ได้รับอนุญาต และจะไม่โฆษณาลอตเตอรี่หรือการพนันทุกรูปแบบ

•ป้องกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใช้งานอื่นค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการ

•ส่งเสริมหรือสนับสนุนในกิจกรรมซึ่งตามดุลพินิจของNexon เห็นว่าเกี่ยวกับเนื้อหาผิดกฎหมาย สื่อลามก การละเมิดลิขสิทธิ์ การขายยาออนไลน์ ยาที่ผิดกฎหมาย การดื่มของผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือพฤติกรรมทางสังคมที่ขาดการรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับความรุนแรงหรือผิดกฎหมาย รวมถึงการดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติด (เช่นเมาแล้วขับ)

•สอนวิธีทำระเบิด อาวุธ สิ่งเสพติด สิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายหรือที่เป็นอันตราย หรือชักชวนให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมหรือองค์กรซึ่งใช้ความรุนแรงหรือผิดกฎหมาย รวมถึงการข่มขู่หรือกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย

ท่านเข้าใจและตกลงว่า Nexon อาจ (แต่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น) กลั่นกรอง เฝ้าติดตาม ตรวจสอบและบันทึกเนื้อหาของผู้ใช้งาน (รวมถึงเนื้อหาการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของท่าน) ซึ่งท่านได้โพส ส่งสัญญาณหรือทำให้มีหรือผ่านบริการ และอาจทำการลบเนื้อหาของผู้ใช้งานตามเหตุผลหรือโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านได้ทุกเมื่อตามการพิจารณา ท่านตกลงว่าการเฝ้าติดตามหรือการบันทึกดังกล่าวสามารถทำได้โดยการใช้ซอฟท์แวร์ซึ่งอาจถูกติดตั้งในขณะที่ท่านทำการดาวน์โหลดเพื่อผ่านหรือใช้บริการ นอกเหนือจะเป็นการบังคับทางกฏหมาย Nexon จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการลบหรือการลบที่ล่าช้าต่อเนื้อหาของผู้ใช้งาน และไม่มีหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบต่อการใช้และ/หรือการจัดเก็บเนื้อหาของผู้ใช้งาน

ท่านมอบสิทธิ์และให้อนุญาตแก่ Nexon ให้ใช้เนื้อหาผู้ใช้งานของท่านได้ทั่วโลกตลอดไปโดยไม่มีค่าตอบแทน สามารถโอนกรรมสิทธิ์และให้อนุญาตช่วงได้เต็มรูปแบบซึ่งมิใช่สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการสื่อสารด้วยวิธีการใดๆหรือทั้งหมด และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงในทางการค้า การโฆษณาและวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการขาย) ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการทำขึ้นใหม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ทำการแสดง แสดง เผยแพร่ จัดจำหน่าย การออกอากาศ ส่งสัญญาณหรือทำการสื่อสารอย่างใดสู่สาธารณะ หรือทำหรือดัดแปลงงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ใช้หรือแสวงหาประโยชน์ในความหมายใดๆไม่ว่าจะเป็นที่รับทราบหรือยังไม่เป็นที่รับทราบอยู่ในขณะนี้ และไม่จำต้องส่งหนังสือบอกกล่าวหรือมีค่าชดเชยประเภทใด ๆให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสละสิทธิ์เรียกร้องทางศีลธรรมในการพิสูจน์แหล่งที่มา การเผยแพร่ ชื่อเสียงหรือการระบุแหล่งที่มาในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานและความบันเทิงของ Nexon และผู้ใช้งานอื่นๆในเนื้อหาของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับบริการ ซึ่งการอนุญาตให้แก่ Nexon และการสละสิทธิ์เรียกร้องทางศีลธรรมข้างต้นนั้นจะยังคงมีอยู่เมื่อมีการยุติสัญญาใด ๆ หรือเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

3. ทรัพย์สินทางปัญญาและการเรียกร้องในการละเมิด

บริการ (รวมถึงการอัปเดทใดๆที่จะมีขึ้นต่อไป) ได้ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  อื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและประเทศ โลโก้และชื่อของ Nexon และในเครือเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายบริการของเรา ซึ่งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อและโลโก้ที่ถูกใช้ในบริการนั้น เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของเจ้าของแต่ละราย ท่านมิได้มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตใด ๆ ในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้โดยมิได้รับการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเสียก่อน Nexon เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ทั้งหมดในความเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการและส่วนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาบางส่วนที่มีอยู่ในบริการอาจมีลายน้ำและถูกควบคุมโดยเทคโนโลยีในการดูแลสิทธิ์ทางดิจิตอลอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงและการใช้บริการของท่าน ซึ่งบริการอาจผ่านเข้าไปและเฝ้าติดตามอุปกรณ์ของท่าน (รวมถึงฮาร์ดไดรฟ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำแรม การ์ดแสดงผลและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น) สำหรับโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกซึ่งมิได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้ (“ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่มิได้รับอนุญาต”) ในกรณีที่เราตรวจพบซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่มิได้รับอนุญาตใด ๆ แล้ว Nexon อาจทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่มิได้รับอนุญาตและวันและเวลา และอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อบังคับใช้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

Nexon ยินดีเสมอที่จะรับฟังผู้เล่นและแฟน ๆ ของเรา และเราเต็มใจรับความคิดเห็นและคำติชมที่เกี่ยวกับบริการ ความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ความเห็น คำติชมหรือการเสนอให้พิจารณาอื่น ๆ (รวมถึงคำติชมในการให้บริการหรือแนะนำเนื้อหาผู้ใช้งาน การใช้งาน ผลิตภัณฑ์หรือความคิดเห็นใหม่ๆอื่น ๆ) (รวมกันเรียกว่า “คำแนะนำ”) ซึ่งไม่ว่าท่านจะให้คำแนะนำต่อสาธารณะหรือที่เป็นส่วนตัวก็จะไม่ถือว่าเป็นความลับหรือมีกรรมสิทธิ์  ซึ่งหมายถึงว่าหากท่านได้ให้คำแนะนำแก่ Nexon แล้ว ท่านได้กำลังสละสิทธิ์ทั้งหมดในคำแนะนำนั้นและกำลังอนุญาตให้เราหรือผู้อื่นได้แบ่งปันและใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการใช้งาน การแบ่งปันและการหาประโยชน์ในทางการค้าจากคำแนะนำในทางใด ๆ ที่เราเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือชดเชยให้แก่ท่าน Nexon มิได้ตอบหรือรับทราบคำแนะนำที่เราได้รับอย่างสม่ำเสมอ และมิได้มีหน้าที่ใด ๆ ต่อคำแนะนำของท่าน

เราให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่างานอันมีลิขสิทธิ์ของท่านหรือทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ถูกละเมิดและสามารถเข้าถึงได้ทางบริการของเราแล้ว ท่านอาจแจ้งไปยังตัวแทนที่เราได้กำหนดโดยการติดต่อเรามาตามที่ระบุไว้ด้านล่างโดยให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้ :

•การยืนยันงานลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือรายชื่อของงานและทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างว่าถูกละเมิด

•การยืนยันเนื้อหากล่าวหาว่าละเมิด และข้อมูลตามสมควรที่เพียงพอให้เราจะระบุตำแหน่งของเนื้อหา

•ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน และที่อยู่อีเมลถ้ามี เพื่อที่เราอาจทำการติดต่อท่านหากจำเป็น

•ข้อความยืนยันว่าข้อมูลในการแจ้งนั้นเที่ยงตรงและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งฝ่ายที่กล่าวหานั้นได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของ ซึ่งเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการถูกละเมิดที่ได้กล่าวหา

•ข้อความว่าท่านเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาตามที่ร้องเรียนนั้นมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ตัวแทนหรือโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

•ลายมือชื่อจริงหรือโดยอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของซึ่งเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการถูกละเมิดที่ได้กล่าวหา

หากเนื้อหาได้ถูกลบออกไปแล้ว ฝ่ายที่ได้โพสเนื้อหาอาจได้รับการแจ้งว่าเนื้อหาได้ลบเนื่องจากการละเมิดที่ถูกร้องเรียน เราอาจให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อแก่พวกเขา ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและชื่อขององค์กรหรือลูกความของท่าน และข้อความที่ท่านได้รายงาน หากฝ่ายที่โพสเนื้อหานั้นเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ควรถูกลบ พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนให้ติดต่อท่านเพื่อพยายามยุติปัญหาโดยตรง และพวกเขาอาจสามารถส่งหนังสือโต้กลับได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เรายกเลิกเอกสิทธิ์ของผู้ใช้งานใด ๆ ซึ่งได้ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำแล้วซ้ำอีก

ผู้เผยแพร่เกม ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง
NEXON Co., Ltd. NEXON Co., Ltd.
Ark Hills South Tower 6F, 1-4-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
NEXON America Inc., – เกมพีซีและคอนโซล NEXON America Inc.,
222 N. Sepulveda Blvd, Suite 300, El Segundo, CA 90245, United States of America
+1-213-858-5930
nx_legal@nexon.net
NEXON M Inc. – เกมมือถือ NEXON M Inc.
6121 Hollis Street, Suite 6, Emeryville, CA 94608, United States of America
+1-510-969-2303
copyright@nexonm.com
NEXON Korea Corporation NEXON Korea Corporation
7 Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
+82-31-8016-7742
m-support@nexon.com

4. สกุลเงินเสมือนและไอเทมเสมือน

ในขณะที่ใช้บริการนั้น ท่านอาจได้รับโอกาสให้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ และที่อยู่ในเกมซึ่งท่านสามารถได้รับและใช้งานสกุลเงินเสมือนและไอเทมในเกมที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล (รวมถึงการเข้าร่วมทดสอบเกมซึ่งอยู่ในระหว่างการผลิต ซึ่งอาจได้รับการนำเสนอเป็นครั้งคราว) Nexon อาจทำให้ท่านได้รับคะแนนซึ่งสืบเนื่องมาจากการใช้บริการของท่าน

เนื้อหาเสมือน รวมถึงเนื้อหาเสมือนที่ถูกแลกเปลี่ยนเพื่อตราสารในการชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า (PREPAID PAYMENT INSTRUMENTS) จะถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการ และไม่ถือเป็นตราสารในการชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า สกุลเงินเสมือนและคะแนนไม่มีมูลค่าตามความจริง แต่อาจทำการแลกเปลี่ยนเพื่อไอเทมในเกม ไอเทมจากร้านค้าดังกล่าวมิได้เป็นการถูกซื้อโดยท่าน แต่เป็นการให้อนุญาตแก่ท่านตามข้อตกลงนี้ ซึ่งท่านมิได้มีกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในไอเทมที่ได้รับจากสกุลเงินเสมือน โดยไม่คำนึงถึงว่าได้มีการถูกเสนอหรือชำระเงินเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนหรือไม่

ราคา การเสนอราคาและคำอธิบายที่ได้ทำขึ้นหรือที่อ้างถึงจากบริการ จะไม่ทำให้เกิดการทำคำเสนอและอาจถูกถอนหรือแก้ไขได้ทุกเมื่อก่อนที่  Nexon จะแสดงถึงการยอมรับคำสั่งซื้อจากท่าน ซึ่งท่านตกลงชำระค่าดำเนินการ ค่าธรรมเนียมและภาษีทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากท่านหรือหรือบุคคลใดที่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือเป็นผลมากจากการใช้บริการในอุปกรณ์ของท่าน ตามราคาซึ่งมีผลบังคับอยู่ในขณะที่ได้มีการคิดค่าดำเนินการนั้นขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาต

Nexon อาจแก้ไขราคาสำหรับบริการได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้ โดย Nexon สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงความผิดพลาดใด ๆ ในคำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือความบกพร่องของราคาก่อนที่จะทำการส่งผลิตภัณฑ์ออกไป ซึ่งหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นและท่านเลือกที่จะดำเนินการสั่งซื้อต่อไปแล้ว ท่านรับทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะเป็นไปตามคำอธิบายที่ได้ถูกแก้ไขหรือราคาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

วิธีการชำระเงินอื่น ๆ เช่นบัตรเครดิต บัตรเดบิต PayPal Karma Koin และวิธีการอื่น ๆ นั้นอาจใช้ได้ ในขณะที่ท่านกำลังได้รับสกุลเงินเสมือนผ่านบริการ ซึ่งเมื่อท่านใช้การชำระเงินและการออกบิลของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น  PayPal แล้ว ก็ให้ใช้ตามข้อตกลง เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของผู้ให้บริการดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านในการชำระภาษีที่เป็นไปตามใบเสร็จรับเงินหรือการใช้ไอเทมเสมือนซึ่งท่านได้ซื้อจาก  Nexon

ยอดซื้อขั้นต่ำอาจนำมาใช้สำหรับการซื้อสกุลเงินเสมือนและยอดซื้อสูงสุดอาจปรับใช้ตามวิธีการในการทำธุรกรรมของท่าน ซึ่ง Nexon สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนยอดซื้อขั้นสูงสุดและยอดซื้อขั้นต่ำที่ใช้กับการซื้อสกุลเงินเสมือนได้ทุกเมื่อโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้

ท่านเข้าใจและตกลงว่า Nexon จะไม่คืนเงินสำหรับสกุลเงินเสมือนหรือสกุลเงินดิจิตอล ไอเทมในเกมไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมถึงการยกเลิกหรือการหมดอายุลงของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ข้อตกลงนี้หรือการให้บริการ เว้นแต่จะได้เป็นการร้องขอตามกฎหมายโดยชัดเจน หากบัญชีผู้ใช้งานใดถูกระงับเป็นการถาวรแล้ว ให้เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตและยอดเงินของสกุลเงินเสมือนที่เชื่อมกับบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกระงับนั้นจะถูกริบทั้งหมด Nexon ไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบและจะไม่ชดเชยให้แก่ท่านสำหรับสกุลเงินเสมือน คะแนน ไอเทมหรือประสบการณ์ที่สูญหายจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ของท่าน

ไอเทมอาจหมดอายุลงได้ ซึ่งแต่ละไอเทมที่ท่านได้รับมาโดยใช้สกุลเงินเสมือนหรือคะแนนนั้นจะถูกรวมอยู่ในบัญชีผู้ใช้งานของท่านไปจนถึงวันหมดอายุของไอเทม การยกเลิกหรือการหมดอายุลงของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ข้อตกลงนี้หรือการให้บริการ ซึ่งราคาและการมีอยู่ของไอเทมนั้นให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้

เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หากการเรียกเก็บเงินที่ท่านอนุญาตให้เราเรียกเก็บจากบัตรเครดิตหรือ SMS/ทางโทรศัพท์ของท่านนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้หรือแจ้งกลับมาที่เราว่ายังมิได้ชำระหรือถูกเรียกเงินคืน และหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ท่านจะทำการชำระเงินให้แก่เราตามการเรียกเก็บเงิน ผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ในทันที ซึ่งเราไม่ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดต่อค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือที่เกี่ยวกับธนาคารหรือค่าธรรมเนียมใดที่เกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนคำสั่งซื้อไอเทมหรือปฏิเสธการจัดหาไอเทมใดให้แก่ท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งท่านอาจถูกร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านก่อนที่เราจะทำการยืนยันต่อไป

ถึงแม้ข้อตกลงนี้จะได้มีการระบุอย่างไรเอาไว้ก็ตาม ก็ให้นำกฎหมายในประเทศของท่านมาบังคับใช้ในกรณีของการซื้อสินค้าและบริการเสมือนที่จัดหาให้โดย Nexon ให้แก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิ์หรือการเยียวยาตามกฎหมายซึ่งเพิ่มเติมหรือเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายดังกล่าว นอกเหนือไปจากสิทธิ์หรือการเยียวยาที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

สำหรับบริการที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้น เนื้อหาหรือไอเทมเสมือนที่เป็นเครื่องมือในการชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า ในเว็บไซต์ที่ระบุว่า“การดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้บริการชำระเงินในประเทศญี่ปุ่น” หรือ “การชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า” จะถือว่าเป็น “การชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า”  ภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริการชำระเงินในประเทศญี่ปุ่น  สำหรับเนื้อหาหรือไอเทมเสมือนในเกมทั้งหมดที่ได้ทำการแลกเปลี่ยนโดย “การชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า”  จะถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่ถูกจัดส่งในเกม และไม่ถือว่าเป็น “การชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า”  ตามพระราชบัญญัติการให้บริการชำระเงิน เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว “การชำระเงินแบบจ่ายล่วงหน้า”  ใด ๆ จะไม่ได้รับการคืนเงิน

5. แนวทางปฏิบัติ

ท่านจะไม่ใช้บริการในกรณีใด ๆ ซึ่ง Nexon พิจารณาว่าผิดกฎหมายหรือสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ การแบกรับภาระที่มากเกินไปหรือทำให้ประสิทธิภาพของบริการลดลง หรือยุ่งเกี่ยวกับการใช้งานหรือความบันเทิงจากการใช้บริการของ Nexon หรือผู้อื่น โดยไม่เป็นการจำกัดอยู่เพียงเรื่องทั่วไปที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การดำเนินการที่ต้องห้ามจะรวมถึงสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้:

•ทำการเจาะระบบ ถอดรหัส ใช้บอท (bots) หรือใช้ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกเพื่อแก้ไขโค้ดหรือประสบการณ์ผู้ใช้งานจากการใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าในอุปกรณ์ของท่านหรือบนเครื่องแม่ข่าย หรือการใช้แอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์หรือเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเราให้ทำการโกง เพิ่มระดับความสามารถ หรือบรรลุเป้าหมายของเกมที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้โดยไม่ใช้แอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ หรือเทคโนโลยีนั้น

•วิศวกรรมย้อนกลับ สกัดซอร์สโค้ด ดัดแปลง ถอดรหัส แยกส่วนการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทำหรือพยายามทำให้ซอร์สโค้ด อัลกอริธึ่ม วิธีการหรือเทคนิคที่ถูกใช้หรือฝังอยู่ในบริการให้หยุดลง

•ปลอมเป็นผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่น หรือบิดเบือนข้อมูลสำหรับการติดต่อ การยืนยันตัว หรือที่มาของเนื้อหาที่ท่านส่ง หรือบิดเบือนว่าคำพูดหรือการกระทำของท่านได้รับการรับรองโดยNexon

•ใช้โรบอท สไปเดอร์ การค้าหาทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเรียกข้อมูล หรืออุปกรณ์หรือวิธีการที่เป็นแบบแมนวลหรือออโตเมติกเพื่อเรียกข้อมูล ดัชนีเพื่อบ่งชี้ การดักจับข้อมูล (data mining) หรือในทางใด ๆ เพื่อลอกแบบ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างในการนำทางหรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาใดๆที่อยู่ในข้อตกลงนี้

•เคลื่อนย้าย แก้ไข หรือปกปิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การแจ้งเตือนความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ คำบรรยาย เครื่องหมายหรือฉลาก (รวมถึงลายน้ำ หรือเทคโนโลยีในการดูแลสิทธิ์ทางดิจิตอล หรือข้อมูลอื่น ๆ) ที่ประกอบอยู่ในบริการ

•ดำเนินการอย่างใด ๆ ที่ทำให้เกิดการโหลดที่ไม่สมเหตุผลและไม่สมกับสัดส่วนเป็นจำนวนมากในเครือข่ายหรือโครงสร้างของเรา

•ทำการโฮสติ้ง จัดหาหรือพัฒนาบริการการจับคู่สำหรับบริการโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากNexon หรือสร้าง ใช้งาน หรือดำเนินการเชื่อมต่อที่มิได้รับอนุญาตไปยังการให้บริการ

•ทำการสกัดกั้น เลียนแบบ หรือเปลี่ยนเส้นทางโปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้โดยNexon หรือโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงโดยการจำลองโปรโตคอล การสร้างเส้นทาง (tunneling) packet sniffing การดัดแปลงหรือเพิ่มส่วนประกอบไปยังซอฟท์แวร์ การใช้โปรแกรมสำหรับดักจับข้อมูลเพื่อสกัด เก็บ อ่านหรือดักจับข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นจากการให้บริการ หรือวิธีการใด ๆ ที่ใช้เทคนิคซึ่งเป็นที่รับรู้กันอยู่ในตอนนี้หรือที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านเข้าไปหรือใช้งานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

•ใช้หรือพยายามที่จะใช้ไวรัส มัลแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ โปรแกรม ซอฟท์แวร์ ชุดคำสั่งหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำการรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการใช้งานหรือการทำงานตามปรกติของการให้บริการ หรือระบบหรือเครือข่ายของNexon ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วม สนับสนุนหรือส่งเสริมการโจมตีเพื่อให้การบริการไม่สามารถใช้งานหรือการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน หรือพยายามที่จะตรวจสอบ สแกน ทดสอบจุดอ่อนหรือทำลายระบบความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ

•ใช้มาโคร (Macro) การขโมยของอัตโนมัติ (auto-looting) หรือใช้robot ในการเล่นหรือพฤติกรรมอื่นใดที่ทำให้ท่าน (หรือตัวละครใดๆที่ท่านควบคุมอยู่) สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติหรือได้รับผลจากการดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในเกมหรือไม่ก็ตาม

•สร้างบัญชีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงหรือมากกว่าห้าบัญชีภายในสามสิบวัน หรือเกินกว่าการผ่านเข้าใช้งานที่ท่านได้รับอนุญาตไปยังส่วนใด ๆ ของการให้บริการหรือฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์

•เผยแพร่เนื้อหาหรือโฆษณาที่มิได้รับอนุญาต หรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการโดยมิได้รับอนุญาตจากเรา (รวมถึงการส่งสแปม เนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์ เมลขยะ จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบพีรามิดหรือในรูปแบบใด ๆ ของการจูงใจที่มิได้รับอนุญาต)

•มีส่วนร่วมในการกระทำซึ่งเป็นอันตราย การรบกวน หมิ่นประมาท ความหยาบคาย ลามกอนาจาร ความเกลียดชัง การข่มขู่เหยียดหยาม ยั่วโทสะ ขู่กรรโชก การเหยียดเชื้อชาติ ความรุนแรงหรือการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรง (รวมถึงการทำร้ายตัวเอง) การสะกดรอย การเปิดเผยในทางเพศหรือเป็นที่น่ารังเกียจ ตามดุลพินิจของNexon รวมถึงการขโมย การแย่งฆ่า (kill stealing) ความเห็นในทางลามกอนาจารหรือการสาปแช่ง

•ขาย โฆษณาหรือโพสข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ เครื่องแม่ข่ายผิดกฎหมาย (private servers) (รวมถึงต้นทางที่เกี่ยวข้อง) หรือ การสร้างเงิน (gold farming)สำหรับบริการ

•สร้าง ใช้งาน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับไอเทมในเกมที่ถูกสร้างหรือทำซ้ำโดยใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในการออกแบบ ปัญหาที่ยังไม่ถูก เผยแพร่หรือโปรแกรมบั๊ก

•เผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือเนื้อหาของข้อมูลที่มิได้เปิดเผยสู่สาธารณะเกี่ยวกับบริษัทโดยมิได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้

•มีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ซึ่งNexon เห็นว่าเป็นการเปิดเผยเรา ผู้ใช้งานใด ๆ ของเรา หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งทำให้เกิดความรับผิด ความเสียหายหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายในรูปแบบใด ๆ

การฝ่าฝืนระบบหรือเครือข่ายความปลอดภัยหรือความพยายามที่จะขัดขวางหรือทำลายการทำงานของการให้บริการนั้น อาจส่งผลต่อความรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญา เราอาจตรวจสอบและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีต่อผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อตกลง

เราอาจระงับ ยกเลิกชั่วคราว แก้ไขหรือยกเลิกการเข้าใช้งานการให้บริการของท่านโดยอาจมีหรือไม่มีเหตุผลได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งเตือน เว้นแต่กรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหากบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกระงับในขณะที่ท่านกำลังเข้าร่วมในทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน Nexon ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อการพลาดรางวัลที่ควรจะได้รับหรือการรับรองที่เกี่ยวกับทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน

6. การให้บริการ เนื้อหาและเครือข่ายของบุคคลภายนอก

บริการอาจถูกจัดให้แก่ท่านผ่านการให้บริการของบุคคลภายนอกเช่น Apple iTunes หรือ Google Play และอาจเชื่อมต่อหรือรวมการให้บริการหรือเนื้อหาของบุคคลอื่น (รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ถูกโพสไว้ในฟอรั่ม) ซึ่งเรามิได้ควบคุม รับรอง สนับสนุน แนะนำหรือยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการให้บริการหรือเนื้อหาของบุคคลอื่นดังกล่าว โดยบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจขอให้ท่านติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่มเติม ทำการตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือดำเนินการอย่างใด ๆ ก่อนใช้บริการ การใช้บริการหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกนี้เป็นความเสี่ยงของท่านเองและให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกนั้น ๆ ซึ่ง Nexon ไม่จำต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดในกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อถือของท่านและการใช้บริการหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก

ในขณะที่ใช้บริการของเรานั้น อุปกรณ์ของท่านอาจเชื่อมต่อหรือใช้งานกับเครือข่ายของบุคคลอื่น และมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวของท่าน ซึ่งท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการ รวมถึงค่าบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  ค่าบริการการติดต่อสื่อสาร ค่าบริการการส่งข้อความอักษร ค่าธรรมเนียมบรอดแบนด์ส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในบริการใด ๆ ทั้งหมด

7. ข้อปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน การจำกัดความรับผิด

Nexon และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และผู้ให้บริการมิได้รับรองเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน เวลาที่เหมาะสม ความเที่ยวตรง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพหรือการทำงานร่วมกันของข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการและเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในการให้บริการสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งการใช้บริการของท่านนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริการนั้นจะถูกให้บริการ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ซึ่ง Nexon และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และผู้ให้บริการปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงที่หมายถึงการรับประกันและเงื่อนไขของการทำกำไร ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งตามเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีข้อปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน ดังนั้นข้อปฏิเสธข้างต้นบางประการอาจไม่นำมาใช้แก่ท่าน

ท่านได้ตกลงเป็นการเฉพาะเจาะจงว่า Nexon ผู้กระทำการแทน ผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา ลูกจ้าง ผู้รับอนุญาต ผู้ให้อนุญาต ผู้โฆษณาหรือตัวแทนจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายในทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ผลของความเสียหายหรือเป็นผลของการลงโทษ ต่อความสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ การหยุดชะงักการให้บริการ ความล่าช้าในการปฏิบัติการหรือการส่งสัญญาณ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสูญหายของข้อมูล หรือการใช้ การใช้งานในทางที่ผิด ความเชื่อถือ บทวิจารณ์ การปรับให้เหมาะสมหรือการใช้งานโดยวิธีการใด ๆ ในบริการหรือข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านบริการ ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือแม้แต่ว่าเราจะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว  เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อปฏิเสธความรับผิดในผลของความเสียหาย ความเสียหายที่มิได้ตั้งใจหรือความเสียหายในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งข้อปฏิเสธความรับผิดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่นำมาใช้แก่ท่าน หากท่านไม่พอใจกับส่วนใด ๆ ในการให้บริการหรือส่วนใด ๆ ของข้อตกลงของสัญญาที่บังคับใช้ การแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวของท่านคือให้ยุติการใช้บริการ ความรับผิดขึ้นต้นสูงสุดของ Nexon ต่อความเสียหาย ความสูญเสียและเหตุของการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา ละเมิด (รวมถึงประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือในทำนองเดียวกันนั้น จะไม่เกินกว่า $100 หรือตามจำนวนที่ท่านได้ชำระเพื่อเข้าใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้

8. การชดเชย

ท่านตกลงชดเชย ป้องกันและปกป้อง NEXON พร้อมทั้งผู้กระทำการแทน ผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา ลูกจ้าง ผู้รับอนุญาต ผู้ให้อนุญาต ผู้โฆษณาหรือตัวแทน จากความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายของทนายความตามสมควร) จากข้อเรียกร้อง ความเสียหายและความรับผิดที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านและการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อใด ๆ ของท่าน ซึ่งเราสงวนสิทธิ์ในการเข้าต่อสู้คดีแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อเรียกร้องซึ่งเรามีสิทธิ์ทำการชดเชยตามข้อนี้ ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ท่านจะให้ความร่วมมือกับเราตามที่เราร้องขอตามสมควร

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยไม่พิจารณาถึงการขัดกันของกฎหมายแล้ว ท่านตกลงว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศจะไม่นำมารวมอยู่ด้วย โดยไม่ต้องพิจารณาว่าท่านอาศัยอยู่ที่ใด เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายนั้น ท่านตกลงว่าข้อตกลงนี้จะเป็นไปตามกฎหมายและได้ทำขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างตามที่ Nexon ได้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอยู่ เว้นแต่จะได้มีอยู่ในข้อ 10 ท่านตกลงยื่นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจของท่านซึ่งตั้งอยู่ตามที่ระบุไว้ในรายชื่อศาล :

ผู้เผยแพร่เกม กฎหมายที่ใช้บังคับ รายชื่อศาล
NEXON Co., Ltd. Japan Tokyo District Court
Nexon America Inc. California, USA State or Federal Court within the County of Los Angeles, California
Nexon M Inc. California, USA State or Federal Court within the County of San Francisco, California
Nexon Korea Corporation Korea Seoul Central District Court of Korea

10. การระงับข้อพิพาท

ในข้อ 10 นี้จะไม่ใช้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากจะมีผลต่อสิทธิ์ของท่าน ซึ่งการตกลงต่อการอนุญาโตตุลาการนั้น ท่านได้สละสิทธิ์ของท่านในการยื่นข้อพิพาทต่อศาลและในการให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนพิพากษาคดีของท่าน

เพื่อเร่งรัดและควบคุมค่าใช้จ่ายในข้อพิพาทแล้ว Nexon และท่านตกลงว่าข้อเรียกร้องที่เป็นธรรมหรือตามกฎหมาย ข้อพิพาท การดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาความที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ (“ข้อพิพาท”) จะเป็นที่ยุติตามที่กฎหมายอนุญาตดังนี้ :

การแจ้งเตือนข้อพิพาท ในกรณีมีข้อพิพาท ท่านหรือเราอาจทำการแจ้งเตือนข้อพิพาทไปยังอีกฝ่ายหนึ่งโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรระบุชื่อ ที่อยู่และข้อมูลในการติดต่อของฝ่ายที่แจ้งเตือนนั้น ข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดข้อพิพาทและข้อเสนอสำหรับการแก้ปัญหา ซึ่งท่านจะต้องส่งการแจ้งเตือนข้อพิพาททางจดหมายและอีเมลให้แก่เราตามที่อยู่ไปรษณีย์และอีเมลที่อยู่ในข้อ ติดต่อเรา เราจะส่งการแจ้งเตือนข้อพิพาทโดยทางจดหมายให้แก่ท่านตามที่อยู่ของท่านในกรณีที่เรามีอยู่หรือทางที่อยู่อีเมลของท่าน

ศาลสำหรับข้อเรียกร้องเล็กน้อย ท่านอาจเลือกที่จะดำเนินคดีใด ๆ ในศาลสำหรับข้อเรียกร้องเล็กน้อย (หรือเทียบเท่า) ในรายชื่อศาลที่ระบุไว้ในข้อ 9 ได้ หากข้อพิพาทเป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถดำเนินคดีในศาลสำหรับข้อเรียกร้องเล็กน้อยได้

อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน หากข้อพิพาทไม่สามารถหาข้อยุติได้ในศาลสำหรับข้อเรียกร้องเล็กน้อยได้ ความพยายามอื่นที่จะยุติข้อพิพาทคือการดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันที่ระบุในข้อนี้ ท่านตกลงสละสิทธิ์ในการดำเนินคดี (หรือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายหรือสมาชิกของกลุ่ม) ในข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน ในอีกทางหนึ่งข้อพิพาททั้งหมดจะถูกทำให้ยุติโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางซึ่งคำพิพากษาจะถือเป็นที่สิ้นสุด เว้นแต่สิทธิ์ในการอุทธรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้  ให้ศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลอยู่ตามคู่สัญญานั้น อาจบังคับตามคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันได้

ข้อยกเว้นของการอนุญาโตตุลาการ ท่านและ Nexon ตกลงว่าข้อพิพาทดังต่อไปนี้จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน :

•ข้อพิพาทใด ๆ ที่เป็นการบังคับหรือป้องกัน หรือที่เกี่ยวกับความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านหรือของNexon

•ข้อเรียกร้องใด ๆ ในการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

•ข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้นำขึ้นสู่รัฐบาลกลาง รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐบาลที่สามารถดำเนินการแทนท่านในการแสวงหาความช่วยเหลือจากเราได้ตามที่กฎหมายอนุญาต

การสละสิทธิ์ไม่ดำเนินคดีในนามคณะบุคคล การดำเนินการใด ๆ เพื่อหาข้อยุติหรือดำเนินคดีตามข้อพิพาทในศาลใด ๆ จะเป็นการดำเนินการเฉพาะราย ซึ่งท่านหรือเราจะไม่นำข้อพิพาทเข้าสู่การดำเนินคดีเพื่อหาข้อยุติในนามกลุ่มบุคคลหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้ดำเนินการหรือเสนอว่าจะดำเนินการในฐานะตัวแทนของกลุ่มบุคคล การอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินคดีจะไม่สามารถนำมารวมกับอีกคดีหนึ่งได้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทุกฝ่ายต่ออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันหรือการดำเนินคดีทั้งหมดเสียก่อน

กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะดำเนินกระบวนพิจารณาโดยคณะตุลาการของอนุญาโตตุลาการและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (“JAMS”) ภายใต้ข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการพาณิชย์หรือผู้บริโภคซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ข้อพิพาทนั้นได้ถูกยื่นฟ้อง ซึ่งหาก JAMS มิได้มีอยู่หรือไม่สามารถดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อข้อพิพาทได้ ให้ผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการอื่นเป็นทางเลือกโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันให้ความยินยอม ท่านอาจขอให้มีการไต่สวนคดีโดยการถ่ายทอดเสียงทางไกลหรือการปรากฏตัวของท่านเองตามข้อบังคับของ JAMS ดังต่อไปนี้ ในข้อพิพาทเกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน $10,000 หรือน้อยกว่านั้น ให้การไต่สวนคดีเป็นไปโดยการถ่ายทอดเสียงทางไกล เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะสามารถหาเหตุผลที่ดีในการที่จะให้มีการไต่สวนโดยการปรากฏตัว  คณะอนุญาโตตุลาการอาจพิพากษาให้ค่าเสียหายซึ่งมีจำนวนเท่ากับที่ศาลจะพิพากษาให้แก่ท่านได้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจพิพากษาให้แก่ท่านเป็นการเฉพาะตัวและเป็นไปตามข้อเรียกร้องของท่านเท่านั้น

เขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการพิพากษาตามเขตอำนาจ รวมถึงการปฏิเสธที่เกี่ยวกับการมีอยู่ ขอบเขต หรือความถูกต้องของข้อตกลงที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ หรือการอนุญาโตตุลาการในการเรียกร้องหรือการเรียกร้องแย้ง

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่ได้ยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้องเบื้องต้น ซึ่งหากเราเป็นผู้ยื่นฟ้อง เราเป็นผู้ชำระ แต่หากท่านเป็นผู้ยื่นฟ้อง ท่านจะเป็นผู้ชำระ เว้นแต่ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามระเบียบของอนุญาโตตุลาการที่บังคับใช้ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดจะเป็นตามที่กำหนดโดยคณะอนุญาโตตุลาการและกฎหมายที่บังคับใช้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบต่อค่าทนายความ ผู้เชี่ยวชาญและพยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของตนเองไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะก็ตาม แต่คู่สัญญาอาจชดเชยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมดเอาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้หากคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดให้ตามกฎหมาย

ที่ตั้งของอนุญาโตตุลาการ ท่านตกลงว่าอนุญาโตตุลาการจะมีอยู่ตามที่ตั้งดังต่อไปนี้:

ผู้เผยแพร่เกม รายชื่ออนุญาโตตุลาการ
Nexon America Inc. และ Nexon M Inc. สถานที่ที่เหมาะสมในสหรัฐอเมริกา ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย หรือถ้ามีความจำเป็นกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการ
Nexon Korea Corporation สถานที่ที่เหมาะสมในเกาหลีใต้ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย หรือถ้ามีความจำเป็นกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการ

 

ข้อพิพาทจะต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี ข้อพิพาทใดๆภายใต้สัญญานี้จะต้องได้รับการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีในศาลสำหรับข้อเรียกร้องเล็กน้อยหรือในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  ซึ่งระยะเวลาหนึ่งปีนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่ข้อพิพาทหรือหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นควรจะได้รับการยื่นฟ้อง หากข้อพิพาทมิได้รับการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีก็จะหมดอายุความตลอดไป

คำสั่งคุ้มครองเป็นการชั่วคราว ก่อนการนัดหมายโดยอนุญาโตตุลาการนั้น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ ได้โดยไม่เป็นการสละสิทธิ์ในการอนุญาโตตุลาการ

หากข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันตามกฎหมายที่ใช้อยู่โดยให้อนุญาตว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นและมีการพิจารณาดีตามข้อ 9

11. ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงทั้งหลายเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่เหมือนกันทั้งสองฝ่ายระหว่างท่านกับเรา โดยให้ยกเลิกการติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างท่านกับเราก่อนหน้านั้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว (ไม่ว่าโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์)

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา ท่านตกลงว่าการร่วมทุน ความเป็นหุ้นส่วน การจ้างงานหรือเป็นตัวแทน มิได้เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเราซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือจากการผ่านเข้าใช้งานหรือการใช้บริการของท่าน

การตกเป็นโมฆะแต่เพียงบางส่วน หากข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อกำหนดนั้นถูกยกเลิก ข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะยังคงบังคับใช้และมีผลสมบูรณ์ ข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่สามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งมีเจตนารมณ์ใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น

การโอนสิทธิ ท่านไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญานี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยสมัครใจ โดยกระบวนการทางกฎหมายหรือวิธีการในลักษณะเดียวกันโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nexon เสียก่อน ซึ่ง Nexon อาจโอนสิทธิ ให้อนุญาต มอบหมายหรือโอนสิทธิหรือหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญานั้นจะยังคงมีผลผูกพัน และจะมีผลต่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาและผู้รับช่วงต่อและการโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามประโยคที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้  ความพยายามในการโอนสิทธิใด ๆ นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะไม่มีผลและตกเป็นโมฆะ

คำบรรยายและหัวข้อ คำบรรยายและข้อและหัวข้อของย่อหน้าที่ได้ใช้ในข้อตกลงนี้ได้ถูกเขียนไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลต่อความหมายหรือการตีความของข้อตกลง

การสละสิทธิ์ ความขัดข้องของเราในการบังคับตามข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ หรือการโต้ตอบต่อการฝ่าฝืนของคู่สัญญาฝ่ายใดมิได้เป็นการสละสิทธิ์ของเราที่จะบังคับตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือโต้ตอบต่อการฝ่าฝืนในภายหลัง

12. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราได้ดังนี้

ผู้เผยแพร่เกม ข้อมูลติดต่อ
NEXON Co., Ltd. Ark Hills South Tower 6F, 1-4-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
privacy@nexon.co.jp
Nexon America Inc. (เกมพีซีและคอนโซล) 222 N. Sepulveda Blvd, Suite 300, El Segundo, CA 90245, United States of America
nx_legal@nexon.net
NEXON M Inc. (เกมมือถือ) 6121 Hollis Street, Suite 6
Emeryville, CA 94608
United States of America
http://www.nexonm.com/support/
Nexon Korea Corporation 7 Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea;
m-support@nexon.com